UV čočky mobil mobil Crazy čočky mobil RB úzký mobil
Do dopravy zdarma
zostáva 66,40 €
1 117 010
produktov na sklade

Ako si nasadiť kontaktné šošovky

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady") opisujú spôsob získavania, používanie a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania www.k-sosovky.sk (ďalej len "webové rozhranie")

Správca osobných údajov:
Andrea Votavová, so sídlom Moučná 1331, 290 01, Poděbrady - Poděbrady III
IČ: 03510859
DIČ: CZ7954300992       
zapísanou v živnostenskom registri vedenom Mestským úradom Poděbrady

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:
adresa pre doručovanie: Andrea Votavová, Revoluční 1017, 290 01 Poděbrady
telefónne číslo: +421 232 101 085
kontaktný e-mail: info@k-sosovky.sk

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prosíme o dôsledné zoznámenie sa s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie o nakladaní s vašimi osobnými údajmi a súvisiacich práv a povinností.

1.       ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.          Čím sa riadime pri nakladaní s osobnými údajmi?
Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a priamo uplatniteľné predpisy Európskej únie, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "nariadenie") a zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Naša spoločnosť má sídlo v Českej republike.

1.2.          Čo sú osobné údaje?
Osobnými údajmi znamenajú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú najmä (ale nie výlučne):
-        identifikačné údaje, ako napr. meno a priezvisko, prihlasovacie meno do užívateľského konta;
-        kontaktné údaje, ako napr. adresa bydliska (alebo doručovacia adresa), telefónne číslo, e-mailová adresa;
-        ďalšie údaje, ako napr. Informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, doby a počtu prístupov na webové rozhranie a ďalšie podobné informácie.


2.       ZÍSKAVANIE A VYUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1.          Ako získavame vaše osobné údaje?
Svoje osobné údaje nám poskytujete najmä pri vyplnení objednávky, prípadne pri zriadení používateľského účtu.

Pri návšteve a užívaní webového rozhrania môže ďalej dochádzať na získavanie a uchovávanie niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Viac o súboroch cookies sa dočítate v článku 5 týchto Zásad.

2.2.          Na akom základe a na aké účely spracovávame vaše osobné údaje?
-        Osobné údaje zadané pri objednávaní tovaru či služieb môžeme bez vášho výslovného súhlasu zhromažďovať a spracovávať výlučne za účelom plnenia zmluvy, teda za účelom dodania tovaru alebo poskytnutie služby. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať za účelom splnenia našich ďalších zákonom stanovených povinností (najmä evidenčný povinnosti, archivácia daňových dokladov a pod.). V súlade so zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti sme ďalej oprávnení využiť vašu e-mailovú adresu pre zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa nášho tovaru alebo služieb podobných tým, ktoré ste si od nás objednali.

-        Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.

-        Osobné údaje zadané pri založení používateľského účtu môžeme bez vášho výslovného súhlasu zhromažďovať a spracovávať výlučne na umožnenie prístupu, správy a vedenie používateľského účtu.

-        Ak nám k tomu potvrdením na webovom rozhraní dáte súhlas, môžeme vaše osobné údaje zadané pri vyplnení objednávky alebo pri založení používateľského účtu spracovávať za účelom zasielania obchodných oznámení a priameho marketingu, prípadne za ďalšími účely, s ktorými ste výslovne súhlasili.

-        Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies spracovávame na základe vášho súhlasu (ktorý môžete udeliť potvrdením na webovom rozhraní potom, čo ste boli na používanie cookies upozornenia a mali ste možnosť zoznámiť sa s týmito Zásadami). Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies sme oprávnení spracovávať aj v prípade, že ďalej užívate webové rozhranie aj potom, čo ste boli na spracovanie týchto osobných údajov upozornení. Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies využívame pre účely vykonávania užívateľskej podpory, zlepšovanie našich služieb vrátane analýzy správania používateľov a marketingu.

Použiť vaše osobné údaje na iný účel, než pre ktorý boli získané, môžeme len na základe vášho súhlasu.

2.3.          Ako dlho údaje využívame?
Osobné údaje zadané v rámci objednávania tovaru alebo služieb alebo v rámci registrácie využívame len na dobu potrebnú pre výkon zmluvy a splnenie právnych povinností.

Ak nám udelíte súhlas výslovný so spracovaním osobných údajov, sa budú údaje využité po dobu trvania účelu, pre ktorý bol súhlas udelený.


3.       VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI

3.1.          Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
Ak spracovávame vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu (tj. bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:
-        prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu;
-        telefonicky na našom kontaktnom telefónnom čísle;
-        písomne formou listu zaslaného na našu doručovaciu adresu;
-        v prípade obchodných oznámení - spôsobom, ktorý je uvedený v každom e-mailu obsahujúcim obchodné (kliknutím na odhlasovací odkaz alebo iným spôsobom).

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.

3.2.          Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo nás požiadať o informáciu, či vykonávame spracovanie vašich osobných údajov. Ak vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a najmä tieto informácie:
-        účel spracovania;
-        kategórie spracovávaných osobných údajov;
-        príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené;
-        doba, po ktorú budú osobné údaje uložené.

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracúvaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a odovzdaním týchto ďalších kópií.

3.3.          Právo na opravu
Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, tj. opravu nesprávnych údajov a / alebo doplnenie neúplných údajov.

3.4.          Právo namietať proti spracovaniu
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ je spracovávame na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávať.

3.5.          Právo na výmaz ("právo byť zabudnutý")
V prípade, že:
-        osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované;
-        ste odvolali súhlas so spracovaním;
-        ste vzniesli námietky proti spracovaniu osobných údajov osobných údajov;
-        osobné údaje boli spracovávané protiprávne,

máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje zmazali. Ak neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazanie, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

3.6.          Právo na obmedzenie spracovanie
V prípade, že:
-        popierate presnosť svojich osobných údajov;
-        je spracovanie nezákonné a vy namiesto výmazu žiadate o obmedzení spracovaní osobných údajov;
-        už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
-        vznesiete námietku proti spracovaniu,

môžete požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov. Pri obmedzenia spracovania sme iba oprávnení vaše osobné údaje uložiť; ďalšie spracovanie je možné len s vaším súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracovaniu, trvá obmedzenie po dobu nutnú pre zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popretia presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overení presnosti údajov.

3.7.          Právo na prenosnosť údajov
Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a odovzdať ich inému správcovi osobných údajov.

3.8.          Ako môžete svoje práva uplatniť?
Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Toto ustanovenie sa nedotýka vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Ak sa najmä vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Slovenska v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte.


4.       SPRÁVA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJO

4.1.          Ako spravujeme a spracovávame vaše osobné údaje?
Sme správcom osobných údajov v zmysle nariadenia.
V rozsahu, aký je potrebný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám, napr. Dopravcom alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na splnení zmluvy či našich povinností. Prípadne môžeme poveriť aj iné spracovateľa a príjemcu osobných údajov. Kto konkrétne vaše osobné údaje spracúva, vám oznámime tiež na základe vášho dotazu. Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do štátov mimo Európskej únie.

Vaše údaje pre nás spracováva:
Spracovateľ: Marek Kebza, IČ: 86988301
Zvolený dopravca: Slovenská pošta š.p., In-Time s.r.o., Uloženka s.r.o., Geis CZ s.r.o., Kroupa Group a.s., Zásilkova s.r.o.
Poskytovateľ účtovného a informačného systému, spoločnosť InFuture, s.r.o.
Prostredníctvom cookies: Google, Inc (Google analytics, Google remarketing), Seznam.cz a.s., Facebook Inc.
Heureka Shopping s.r.o.
Poskytovateľ softvéru k administrácii e-mailových (chat) dotazov: Smartsupp.com, s.r.o.
Poskytovateľ platobnej brány, on-line platieb: ThePay.cz, s.r.o.

4.2.          Spracovanie osobných údajov
Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

V5.       SÚBORY COOKIES

5.1.          Čo sú to cookies?
Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú analýzu spôsobu užívania webového rozhrania.

Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje; niektoré len umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

5.2.          Aké cookies a na aké účely je webové rozhranie využíva?
Webové rozhranie používa relačné (dočasné) cookies, ktoré sú automaticky mazané po ukončení prezerania webového rozhrania. Ďalej využíva trvalé cookies, ktoré zostávajú vo vašom zariadení, kým je nevymažete.

Cookies, ktoré využíva webové rozhranie, sú nasledujúce:
-        cookies prvej strany - tieto cookies sú priradené k doméne nášho webu; jedná sa o nevyhnutné cookies a výkonnostné cookies, môžu byť dočasné alebo trvalé;

  • nevyhnutné cookies - umožňujú navigáciu na webovom rozhraní a využívanie základných funkcií, nijako vás neidentifikujú a nejedná sa o osobné údaje;
  • výkonnostný cookies - slúži pre analýzu spôsobu využívania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní a pod.); údaje získané týmito cookies sú anonymné;

-        cookies tretích strán - tieto cookies sú priradené k inej doméne, ako je doména nášho webu, a to aj keď sa nachádzate na našom webe; tieto cookies nám umožňujú analyzovať náš web a zobrazovať pre vás reklamu na mieru; jedná sa o funkčné cookies a cielené a reklamné cookies;

  • funkčné cookies - slúži na personalizáciu obsahu prostredníctvom zapamätanie prihlasovacích údajov, geolokácie pod .; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovanie osobných údajov;
  • cielené a reklamné cookies - slúži na zobrazovanie cielených reklám na webovom rozhraní aj mimo nich; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavanie a spracovanie osobných údajov. Informácie o tom, ako náš web využívate, môžeme ďalej zdieľať s našimi partnermi z oblasti sociálnych sietí, inzercie a analýz.

5.3.          Používané služby spoločnosti Google

Webové rozhranie používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc (ďalej len "Google"). Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies.

Ak vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, a ako spracovanie upraviť alebo zakázať, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: Ako Google využíva dáta, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov.

Tieto Zásady sú platné a účinné od 23.5.2018.

Stiahnuť Zásady ochrany osobných údajov.

© 2024 K-Šošovky.sk
Vytvoril Marek Kebza